Aktuelt

Ventilasjon en viktig energibeslutning

Du sparer penger og miljøet ved gode energiløsninger i bygg.

I følge ENOVA er det lite fokus på energitiltak i bygg. Spesielt i yrkesbygg er det mye å spare og vinne på gode løsninger. Og effektive løsninger skapes i stor grad god av ventilasjonsanlegget og andre byggetekniske forhold [[NVE-rapport]. Men energibeslutninger er langsiktige og tverrfaglig – og derfor komplekse.

Hvorfor er ventilasjon viktig?

Energianlegget i bygg er systemene og utstyret som brukes til å skape, distribuere og regulere energi innenfor en bygning. Dette omfatter komponenter og teknologier som samarbeider for å gi varme, kjøling, elektrisitet og varmtvann til bygningens brukere.

Et moderne ventilasjonsanlegg med balansert luftstyring og smart styringsteknologi er kjernen i energisystemet både for å sikre komfort, energieffektivitet og bærekraftighet.

For boliger er det særlig isolasjonstiltak som monner, mens det i yrkesbygg er mange aktuelle tiltak knyttet til de tekniske anleggene, særlig ventilasjonssystemer. (Sitat: NVE-rapport.)

Potensialet for energibesparelser i yrkesbygg (Kilde: NVE-rapport).

Gjennomfør en energikartlegging

En energikartlegging er en systematisk gjennomgang og analyse av energiforbruket i en bygning for å identifisere muligheter for energieffektivisering og kostnadsbesparelser.

Energikartleggingen gir en detaljert oversikt over hvordan og hvor energien brukes, og potensiale for forbedringer. En slik kartlegging krever tverrfaglig kompetanse, enten intern eller fra eksterne rådgivere.

Energikartlegging er et viktig verktøy for å øke energieffektiviteten, redusere driftskostnader, og bidra til bærekraftsmål.

ENOVA gir betydelig støtte til å gjennomføre energikartlegginger. Det forutsetter bruk av fagkompetanse og en rapport som viser energisituasjonen og forbedringspotensialet.

Ta kontakt

Ønsker du å diskutere løsninger eller energikartlegging, så ta gjerne kontakt. Ventilasjon og Inneklima har samarbeidsavtale med fagekspertise som trengs for å gjennomføre en energikartlegging.

Les mer

Luftbehandling = godt inneklima

Luftbehandling er nåtidas ord på ventilasjonsløsninger, med fokus på det helhetlige inneklima.

Begrepet luftbehandling innen byggteknikk refererer til prosesser og teknologier som benyttes for å kontrollere kvaliteten, temperaturen, fuktigheten og bevegelsen av luft i bygninger. Fagområdet er en del av klima- og ventilasjonsfaget.

Luftbehandling omfatter flere aspekter:

 1. Ventilasjon: Dette handler om å tilføre frisk uteluft til et bygg og fjerne forurenset inneluft. Ventilasjon sikrer god luftkvalitet ved å redusere konsentrasjoner av innendørs forurensninger, som karbondioksid, lukt, røyk og flyktige organiske forbindelser (VOC). Ventilasjonssystemer kan være naturlige (ved bruk av vinduer og ventiler) eller mekaniske (ved bruk av vifter og kanalsystemer).
 2. Oppvarming og kjøling: Dette innebærer å kontrollere lufttemperaturen inne i en bygning. Systemer for oppvarming kan inkludere radiatorer, gulvvarme, varmeovner og varmepumper. Kjølesystemer kan inkludere klimaanlegg og kjøleenheter. Begge systemene arbeider for å oppnå en komfortabel innendørs temperatur, uavhengig av utendørsklima.
 3. Luftfuktighet: Dette handler om å kontrollere fuktighetsnivået i inneluften. For høy luftfuktighet kan føre til muggvekst og forverring av bygningsmaterialer, mens for lav luftfuktighet kan føre til helseproblemer som tørr hud og slimhinner. Luftfuktere og avfuktere benyttes for å regulere fuktigheten i luften.
 4. Luftrensing: Dette inkluderer filtrering og rensing av luften for å fjerne støv, allergener, bakterier, virus og andre forurensninger. Luftrensere og HEPA-filtre er vanlige komponenter i slike systemer.
 5. Luftsirkulasjon: Dette handler om å sikre at luftstrømmen i bygningen er jevn og tilstrekkelig for å unngå stillestående luft og sikre effektiv fordeling av varme eller kjøling. God luftsirkulasjon bidrar til å opprettholde en konsistent luftkvalitet og temperatur gjennom hele bygningen.

Luftbehandlingssystemer i moderne bygninger er ofte komplekse og integrerte, styrt av avanserte kontrollsystemer for å optimalisere energiforbruket og sikre et sunt innendørsmiljø. Design og vedlikehold av slike systemer krever kunnskap om både mekaniske og elektriske komponenter, samt forståelse for bygningens bruk og miljøkrav.

Les mer

Hva er ventilasjonsteknikk?

Ventilasjonsteknikk er teknologier og metoder for å sikre riktig ventilasjon i bygninger.

Ventilasjon omfatter systemer og løsninger som kontrollerer luftkvaliteten, temperatur, fuktighet og luftstrøm for å skape et komfortabelt og sunt innemiljø.

Ventilasjon er viktig for å fjerne forurensninger, som CO2, støv, røyk og kjemikalier, samt for å tilføye frisk luft fra utsiden.

Ventilasjonsteknikk omfatter

Naturlig ventilasjon: Bruk av naturlige krefter som vind og termisk oppdrift for å bevege luft gjennom en bygning. Dette kan inkludere strategisk plassering av vinduer, ventiler og andre åpninger.

Mekanisk ventilasjon: Bruk av vifter og kanalsystemer for å kontrollere luftstrømmen. Dette kan være balanserte systemer (med både tilluft og avtrekk) eller ubalanserte systemer (enten bare tilluft eller bare avtrekk).

Ventilasjonsanlegg: Inkluderer komponenter som luftbehandlingsaggregater, vifter, filtre, varmevekslere og kanaler. Disse systemene kan også inkludere sensorer og kontrollsystemer for å justere ventilasjonen basert på behovet.

Varmegjenvinning: Systemer som overfører varme fra avtrekksluften til tilluften for å redusere energiforbruket til oppvarming eller kjøling.

Klimakontroll: Integrering av ventilasjon med andre varme-/kjølesystemer for å opprettholde optimal temperatur og fuktighet i bygningen.

Luftkvalitet: Bruk av filtre og andre teknologier for å fjerne partikler, mikroorganismer og andre forurensninger fra luften.

Ventilasjonsteknikk er et viktig felt innen bygningsteknologi og miljøteknikk, og spiller en avgjørende rolle i å sikre helse, komfort og energieffektivitet i både boliger og kommersielle bygg.

Les mer

Ventilasjon: bare luft?

Vi bruker gjerne utrykket «bare luft» når noe er uvesentlig. Men luft er viktig for arbeidsmiljøet.

Ventilasjonsteknikk handler om å tilføre frisk luft og regulere klimaet i rom, boliger og bygninger. Å regulere inneklima vil si å fjerne forurensing, justere fuktighet og varme – og fjerne støv, som kan være spesielt viktig dersom du har allergi eller astma.

Ventilasjonen bestemmer inneklimaet

Et ventilasjonsanlegg sørger for at luftkvaliteten, fuktighetsnivået og temperaturen i et rom holdes på riktig nivå til enhver tid. For å oppnå et best mulig inneklima bør alle rom i et bygg ha tilstrekkelig ventilasjon.

På arbeidsplasser er ventilasjon en del av arbeidsmiljøet, enten det er en industrihall, et møterom eller på kontoret.

I boliger er det spesielt viktig med ventilasjon på kjøkken og bad for å hindre mugg og fuktskader, samt i rom som brukes mye, som stue og soverom.

Innelufta er ofte mer forurenset enn utelufta, og for å sikre et tilfredsstillende inneklima er det derfor viktig med et godt ventilasjonssystem for fortløpende å skifte ut lufta.

Ikke fyr for kråka

Romtemperatur er også en del av inneklimaet, og når det er kaldt ute må man balansere det å slippe ut varmen og skifte ut lufta. Det koster, og kan være dyrt, å varme opp et lokale, derfor må man ofte ha hjelpemidler for å regulere og styre utlufting og varmetap på hensiktsmessige måter.

Fagfolk har løsninger og hjelpemidler

I mange sammenhenger finnes det relativt enkle løsninger som kan forbedre luftstrømmene og inneklimaet. Å sørge for at kanalene er åpne, at filtrene er rene og at man har nok luft tilgjengelig – være en god start. Så finnes det mange moderne tekniske løsning som kan være med å regulere og bedre inneklimaet.

Det kan være lurt å ta kontakt med en ventilasjonstekniker og få en gjennomgang av situasjonen. Ofte finnes det både lure, enkle og gunstige måter å forbedre ventilasjon og inneklimaet på.

Les mer

Ventilasjons-økonomi

Ventilasjon er en ressurs som påvirker inneklima, enrgiavtrykket, kostadene og helsa. Her er det mye å tenke gjennom.

Ventilasjonsøkonomi innebærer et ressursperspektiv på ventilasjon, altså å vurdere hva vi får av nytte og fordeler av ventilasjonsløsningen i et langsiktig perspektiv.

Dette er en investeringstankegang, som innebærer å vurdere verdien av ventilasjonsanlegget med hensyn til helse, inneklima, arbeidsmiljø, miljøkrav, forskrifter etc., sammenholdt med vedlikeholdskostnader og innkjøpspriser av ulike ventilasjonsløsninger og -teknologier.

Noen viktige aspekter av ventilasjonsanalyse er:

 • Energibesparelser: Ventilasjonssystemer kan påvirke bygningens energieffektivitet. Riktig utformet og kontrollert ventilasjon kan bidra til å redusere energiforbruket ved å optimalisere luftstrømmen og temperaturen inne i bygningen. Dette kan føre til betydelige kostnadsbesparelser på lang sikt.
 • Luftkvalitet, komfort og helsefordeler: En viktig del av ventilasjonsøkonomien er vurderingen av helsefordelene ved å opprettholde god luftkvalitet. Dette kan inkludere reduksjon i luftbårne forurensninger, allergener og sykdomsspredning, noe som kan føre til økt produktivitet og redusert sykefravær.
 • Regulatoriske krav: Reguleringer og byggeforskrifter kan påvirke design og implementering av ventilasjonssystemer. Ventilasjonsøkonomien må vurdere kostnadene for å oppfylle disse kravene og eventuelle insentiver eller straffer for å overholde eller bryte dem.
 • Livssykluskostnader: Dette inkluderer alle kostnader knyttet til ventilasjonssystemet gjennom hele levetiden, inkludert investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader. Det tar også hensyn til forventet levetid for utstyret og eventuelle oppgraderinger som kan være nødvendige.
 • I mange sammenhenger er gitte miljøløsninger krav, og kan gi korkonkurranse fordeler for eksempel i anbudskonkurranser.
 • Investeringskostnader: Dette inkluderer kostnadene ved å installere ventilasjonssystemet i bygningen. Det omfatter kjøp av løsninger og utstyr som vifter, luftkanaler, filtre, kontrollsystemer, og eventuelle bygningsmessige endringer som er nødvendige for å innpasse ventilasjonssystemet.
 • Kapitalavkastning: Ventilasjonsøkonomi vurderer også den forventede økonomiske avkastningen på investeringen i ventilasjonssystemet over tid. Dette kan inkludere beregninger av netto nåverdi (NPV) eller internrente (IRR) for prosjektet.
 • Driftskostnader: Dette dekker de løpende kostnadene ved å opprettholde og drive ventilasjonssystemet. Det inkluderer strømforbruket til vifter, vedlikeholds- og reparasjonskostnader, kostnader for filtre og eventuell lønn og kompetanseutvikling til driftspersonell.

Flere av faktorene over påvirkes av byggets tørrelse, framtidig teknologiutvikling og tilgang på kompetanse. Gjennom en grundig analyse kan beslutningstakere og eiendomsutviklere bestemme hvilke ventilasjonssystemer og tiltak som er mest effektive i en gitt situasjon. Dette bidrar til å sikre at bygningene har riktig balanse mellom luftkvalitet, komfort og økonomisk lønnsomhet.

Les mer

Hva er ventilasjon?

Ventilasjon er å sørge for «riktig luft» i alle rom til enhver tid. Behovene og løsningene er flere.

Ventilasjonsteknikk handler om å tilføre frisk luft og regulerer klimaet i rom, boliger og bygninger. Å regulere inneklima vil si å fjerne forurensing og støv, og regulere fuktighet og varme.

Ventilasjonsanlegget sørger for at luftkvaliteten, fuktighetsnivået og temperaturen i et rom holdes på riktig nivå til enhver tid.

Tre generasjoner ventilasjon

De siste tiårene har det skjedd en kraftig utvikling på ventilasjonsfronten. Fra naturlig ventilasjon til balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Slipper inn naturlig frisk luft

Naturlig ventilasjon er at det tilføres tørr, frisk uteluft, ved for eksempel å åpne vinduer og lufte. Det er et poeng at lufta strømmer både inn og ut. Gjennomtrekk er effektiv utlufting.

I praksis har man gjerne ulike typer ventiler for å føre inn og trekke ut luft. Noen har gjort det til en (u)vane å la dørene i huset stå på gløtt – for å få til gjennomstrømming og utskifting av luft.

Hjelper luften i gang mekanisk

Er naturlig ventilasjonen utilstrekkelig kan det skaps luftutskifting ved hjelp av mekaniske vifter. Viftene er med og skaper bevegelse i lufta. Spesielt på baderom og kjøkken er dette vanlig. I prinsippet bytter viftene ut den luftmengden som kreves for å skape frisk luft og et godt inneklima.

Balansert: Utlufting skaper varme

Den mest avanserte ventilasjonsløsningen er et anlegg som balanserer og varmer opp lufta. Her trekkes det inn nødvendig mengde frisk luft som samtidig varmer den opp den friske lufta med varmen fra den luften som blåses ut. Dette kalles et balansert varmegjenvinningsanlegg.  Her lufter man ut, uten varmetap. Faktisk vil et slikt anlegg produsere varme slik at man reduserer behovet for annen oppvarming (og utgifter). Slike anlegg kan også filtrere og rense den dårlige lufte til en viss grad, slik at den brukte lufta gjenvinnes. Spesielt i yrkesbygg er det mye å spare på å gjenvinne lufta og varmen.

Mer enn luft
Kvaliteter ved balanserte ventilasjonsanlegg er

 • Filtrerer uteluften, stopper pollen, støv og andre forurensninger
 • Sparer energi – gjenvinner varmen opp til 85 prosent.
 • Balansert og kontrollert ventilasjon – like mye luft inn som ut.
Les mer

Hva gjør en ventilasjonsentreprenør?

Skaper gode og effektive inneklimaløsninger.

En ventilasjonsentreprenør er en profesjonell spesialist på design, installasjon, vedlikehold og reparasjon av ventilasjonssystemer i bygninger.

Ventilasjonssystemer er avgjørende for å opprettholde god innendørs luftkvalitet, komfort og energieffektivitet i både bolig- og kommersielle bygninger (yrkesbygg).

Ventilasjonsentreprenørens tjenester omfatter:

 1. Prosjektering og design: Utforme ventilasjonssystemer som møter spesifikke behov og krav for et bygg, inkludert dimensjonering av kanaler, valg av ventilasjonsaggregater og utarbeidelse av tekniske tegninger.
 2. Installasjon: Montering av ventilasjonssystemer, inkludert kanaler, vifter, ventiler, varmevekslere og andre komponenter. Dette krever ofte samarbeid med andre fagfolk, som elektrikere og rørleggere.
 3. Vedlikehold og reparasjon: Utføre regelmessig vedlikehold for å sikre at ventilasjonssystemene fungerer effektivt og pålitelig. Dette inkluderer rengjøring av kanaler, utskifting av filtre og inspeksjon av systemets komponenter. Ved feil eller skader kan ventilasjonsentreprenøren også utføre nødvendige reparasjoner.
 4. Energioptimalisering: Rådgivning og implementering av løsninger for å forbedre energieffektiviteten til ventilasjonssystemer, noe som kan redusere energikostnader og miljøpåvirkning.
 5. Overholdelse av forskrifter: Sikre at alle ventilasjonssystemer oppfyller gjeldende lover og forskrifter, inkludert bygningskoder og helse- og sikkerhetsstandarder.

Ventilasjonsentreprenører spiller en kritisk rolle i å sikre at bygninger har god luftkvalitet og et komfortabelt inneklima, noe som er viktig for både helse og produktivitet.

Les mer

VI-gruppen spisser tjenestetilbudet

VI-gruppen blir mer tydelig og framoverlent når det gjelder ventilasjon- og klimakompetanse.

Ventilasjon og Inneklima (VI) har omstrukturert sine avdelinger i egne selskaper. Vi-gruppen består i dag av

 • Ventilasjon og Inneklima AS – designer og utvikler komplette ventilasjonsanlegg, inklusive automasjon, varmestyring og energioptimalisering.
 • VI-service AS – drift, vedlikehold, og montering av ventilasjonsanlegg
 • Steinkjer Blikk AS – ventilasjonskomponenter, montering og annet blikkenslagerarbeid

Spisser kompetansen

Ventilasjonsanlegget er klimasentret i ethvert bygg. Nøkkelord er varmegjenvinning, styring og automatisering, inneklima, varmegjenvinning og bruk av flere energikilder og egenprodusert energi (solenergi/grunnvarme).

– I en utviklingsorientert bransje er det viktig å spisse kompetansen, sier styreleder Joar Nyborg, Ventilasjon og Inneklima as.  Vi gjør dette for å rendyrke forretningsområdene, og levere enda bedre tjenester til kundene.

Klima-ekspertise

– Ventilasjon er en bransje som spiller en viktig rolle i samfunnet og bedrifters omstilling til et grønnere og mer bærekraftig ressursbruk, sier Nyborg. Alle forsking peker på at tekniske løsninger og moderne ventilasjon er viktig for effektiv energiforvaltning, spesielt i yrkesbygg.

Energi er en ressurs, og i store bygg bør det forfaltes spesifikt i hvert eneste tilfelle. Her skjer det en enorm kunnskaps- og teknologiutvikling – og nye måter å tenke på. Noen har muligheter til å redusere kostanden mye, ja til og med skape inntekter (pluss-bygg).

Helse, miljø og økonomi

– Vi har ambisjoner om å være med i utviklingen på en framoverlent måte, sier Nyborg. Både med vår kompetanse som rådgivere, fortsette å utvikle og skreddersy klimaanlegg, og være en partner når det gjelder service og drift av klimaanlegg.

– Det er både helse, miljø, bærekraft og økonomi i god klimaforvaltning, sier Nyborg.

Les mer