Ventilasjons-økonomi

Ventilasjon er en ressurs som påvirker inneklima, enrgiavtrykket, kostadene og helsa. Her er det mye å tenke gjennom.

Ventilasjonsøkonomi innebærer et ressursperspektiv på ventilasjon, altså å vurdere hva vi får av nytte og fordeler av ventilasjonsløsningen i et langsiktig perspektiv.

Dette er en investeringstankegang, som innebærer å vurdere verdien av ventilasjonsanlegget med hensyn til helse, inneklima, arbeidsmiljø, miljøkrav, forskrifter etc., sammenholdt med vedlikeholdskostnader og innkjøpspriser av ulike ventilasjonsløsninger og -teknologier.

Noen viktige aspekter av ventilasjonsanalyse er:

  • Energibesparelser: Ventilasjonssystemer kan påvirke bygningens energieffektivitet. Riktig utformet og kontrollert ventilasjon kan bidra til å redusere energiforbruket ved å optimalisere luftstrømmen og temperaturen inne i bygningen. Dette kan føre til betydelige kostnadsbesparelser på lang sikt.
  • Luftkvalitet, komfort og helsefordeler: En viktig del av ventilasjonsøkonomien er vurderingen av helsefordelene ved å opprettholde god luftkvalitet. Dette kan inkludere reduksjon i luftbårne forurensninger, allergener og sykdomsspredning, noe som kan føre til økt produktivitet og redusert sykefravær.
  • Regulatoriske krav: Reguleringer og byggeforskrifter kan påvirke design og implementering av ventilasjonssystemer. Ventilasjonsøkonomien må vurdere kostnadene for å oppfylle disse kravene og eventuelle insentiver eller straffer for å overholde eller bryte dem.
  • Livssykluskostnader: Dette inkluderer alle kostnader knyttet til ventilasjonssystemet gjennom hele levetiden, inkludert investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader. Det tar også hensyn til forventet levetid for utstyret og eventuelle oppgraderinger som kan være nødvendige.
  • I mange sammenhenger er gitte miljøløsninger krav, og kan gi korkonkurranse fordeler for eksempel i anbudskonkurranser.
  • Investeringskostnader: Dette inkluderer kostnadene ved å installere ventilasjonssystemet i bygningen. Det omfatter kjøp av løsninger og utstyr som vifter, luftkanaler, filtre, kontrollsystemer, og eventuelle bygningsmessige endringer som er nødvendige for å innpasse ventilasjonssystemet.
  • Kapitalavkastning: Ventilasjonsøkonomi vurderer også den forventede økonomiske avkastningen på investeringen i ventilasjonssystemet over tid. Dette kan inkludere beregninger av netto nåverdi (NPV) eller internrente (IRR) for prosjektet.
  • Driftskostnader: Dette dekker de løpende kostnadene ved å opprettholde og drive ventilasjonssystemet. Det inkluderer strømforbruket til vifter, vedlikeholds- og reparasjonskostnader, kostnader for filtre og eventuell lønn og kompetanseutvikling til driftspersonell.

Flere av faktorene over påvirkes av byggets tørrelse, framtidig teknologiutvikling og tilgang på kompetanse. Gjennom en grundig analyse kan beslutningstakere og eiendomsutviklere bestemme hvilke ventilasjonssystemer og tiltak som er mest effektive i en gitt situasjon. Dette bidrar til å sikre at bygningene har riktig balanse mellom luftkvalitet, komfort og økonomisk lønnsomhet.