Aktuelt

Ventilasjon en viktig energibeslutning

Du sparer penger og miljøet ved gode energiløsninger i bygg.

I følge ENOVA er det lite fokus på energitiltak i bygg. Spesielt i yrkesbygg er det mye å spare og vinne på gode løsninger. Og effektive løsninger skapes i stor grad god av ventilasjonsanlegget og andre byggetekniske forhold [[NVE-rapport]. Men energibeslutninger er langsiktige og tverrfaglig – og derfor komplekse.

Hvorfor er ventilasjon viktig?

Energianlegget i bygg er systemene og utstyret som brukes til å skape, distribuere og regulere energi innenfor en bygning. Dette omfatter komponenter og teknologier som samarbeider for å gi varme, kjøling, elektrisitet og varmtvann til bygningens brukere.

Et moderne ventilasjonsanlegg med balansert luftstyring og smart styringsteknologi er kjernen i energisystemet både for å sikre komfort, energieffektivitet og bærekraftighet.

For boliger er det særlig isolasjonstiltak som monner, mens det i yrkesbygg er mange aktuelle tiltak knyttet til de tekniske anleggene, særlig ventilasjonssystemer. (Sitat: NVE-rapport.)

Potensialet for energibesparelser i yrkesbygg (Kilde: NVE-rapport)

Gjennomfør en energikartlegging

En energikartlegging er en systematisk gjennomgang og analyse av energiforbruket i en bygning for å identifisere muligheter for energieffektivisering og kostnadsbesparelser.

Energikartleggingen gir en detaljert oversikt over hvordan og hvor energien brukes, og potensiale for forbedringer. En slik kartlegging krever tverrfaglig kompetanse, enten intern eller fra eksterne rådgivere.

Energikartlegging er et viktig verktøy for å øke energieffektiviteten, redusere driftskostnader, og bidra til bærekraftsmål.

ENOVA gir betydelig støtte til å gjennomføre energikartlegginger. Det forutsetter bruk av fagkompetanse og en rapport som viser energisituasjonen og forbedringspotensialet.

Ta kontakt

Ønsker du å diskutere løsninger eller energikartlegging, så ta gjerne kontakt. Ventilasjon og Inneklima har samarbeidsavtale med fagekspertise som trengs for å gjennomføre en energikartlegging.

Les mer

Hva gjør en ventilasjonstekniker?

Ventilasjonsteknikeren vedlikeholder og reparerer ventilasjonsanlegg og inneklimainstallasjoner.

En ventilasjonstekniker er en elektrofagarbeider som monterer og sørger for at ventilasjonsanlegget fungerer som det skal og gir ønsket inneklima.

Ventilasjonsteknikere jobber med ventilasjonsanlegg med tilhørende utstyr som ventilasjonsaggregater, elektriske systemer og automatiserte styringssystemer. Ventilasjonsteknikeren samarbeider blant annet med blikkenslageren som monterer ventilasjonskanaler og produserer tilpasningskomponenter.

Ventilasjonsteknikeren kan ventilasjon i både bolighus, blokker og yrkesbygg med spesialventilasjon.

Vanlige arbeidsoppgaver er:

 • montere, sette i gang og justere ventilasjonsanlegg
 • kontrollere og utføre service og vedlikehold på ventilasjonsanlegg
 • utføre inneklimamålinger, gjøre energivurderinger og dokumentere arbeidet
 • skifte ut filtre og deler på ventilasjonsanlegg
 • gi råd og informasjon til kunder

Kunnskap og kompetanse

Ventilasjonsteknikeren har kunnskaper om inneklima, folkehelse, ventilasjonsteknikk, oppbygging, virkemåte og bruk av ventilasjonsanlegg. Strømningsteknikk, termodynamikk, elektroteknikk og automatikk er bare noen av områdene du må beherske som ventilasjonstekniker.

Ventilasjonsteknikerne har gode tekniske og installasjonsferdigheter, er god på feilsøking og problemløsning, og vedlikeholder og justerer anleggene deretter.

Faget er i sterk teknologiske utvikling, for eksempel innen behovsstyrt ventilasjon og tilhørende sensorer og styringssystemer, for å oppnå godt inneklima og lavt energiforbruk.

Les mer

Hva omfatter service og vedlikehold?

Vedlikehold er viktig for at anlegget skal fungere best mulig og forlenger levetida.

Vedlikehold og service på ventilasjon- og klimaanlegg omfatter en aktiviteter og tiltak som sikrer at

 • anleggene fungerer best mulig
 • får lang levetid
 • opprettholder et godt inneklima.

Et sentralt punkt i vedlikeholdet av et ventilasjonssystem er rengjøring. Klimaanlegget samler pr. definisjon opp støv og skitt. Effektiv rengjøring krever av og til spesialhjelpemidler og teknisk kompetanse.

Det er også et poeng at ettersyn gjøres regelmessig og i henhold til de anbefalte standarder og intervaller. Ulike anlegg vil har litt forskjell krav til vedlikehold.

Hva omfatter et vedlikeholdsprogram

De viktigste elementene som inngår i vedlikehold og service av ventilasjon- og klimaanlegg er

Regelmessig inspeksjon

 • Visuell kontroll: Sjekke for synlige tegn på slitasje, lekkasjer, og korrosjon på komponenter som ventilasjonskanaler, vifter, og varmevekslere.
 • Driftskontroll: Sørge for at anlegget fungerer som det skal, inkludert riktig luftmengde, temperatur og fuktighetsnivå.

Rengjøring

 • Filterrengjøring/-utskifting: Rengjøre eller bytte ut luftfiltre regelmessig for å sikre god luftkvalitet og effektiv drift. Filtre kan være partikkelfilter, karbonfilter eller andre spesialiserte typer.
 • Rengjøring av kanaler og komponenter: Fjerne støv, smuss og biologisk vekst (som mugg og bakterier) fra ventilasjonskanaler, vifter, varmevekslere, og andre komponenter. Dette kan inkludere mekanisk rengjøring og bruk av spesialiserte kjemikalier.

Kontroll og justering

 • Luftmengdebalansering: Sikre at luftmengden som leveres til ulike rom er riktig innregulert for å oppnå optimal ventilasjon og komfort.
 • Temperatur- og fuktighetsjustering: Justere kontrollsystemene for å opprettholde ønskede temperatur- og fuktighetsnivåer.
 • Kalibrering av sensorer og kontrollutstyr: Sørge for at temperatur-, fuktighets-, og CO2-sensorer samt andre kontrollenheter fungerer korrekt.

Teknisk vedlikehold

 • Sjekk av elektriske komponenter: Kontrollere og vedlikeholde elektriske komponenter, sånn som motorer, sikringer, kontaktorer osv.  for å unngå feil og brannfare.
 • Mekanisk vedlikehold: Smøre bevegelige deler, overhale motorer og vifter for og unngå havari på bevegelige komponenter.
 • Reparasjon og utskifting av deler: Bytte ut defekte eller slitte komponenter som reimer, reimskiver, motorer, sensorer osv.

Funksjonstesting

 • Driftstest: Kjøring av anlegget gjennom sine ulike moduser (f.eks. kjøling sommer, oppvarming vinter) for å sikre at alle moduser fungerer som de skal.
 • Effektivitetstesting: Måle systemets ytelse og energieffektivitet for å identifisere potensielle forbedringer.

Dokumentasjon og rapportering

 • Vedlikeholdslogg: Føre nøyaktige registre over utført vedlikehold, serviceintervaller, og utskiftede deler.
 • Rapportering av funn: Utarbeide rapporter om systemets tilstand, utførte arbeider, og eventuelle anbefalinger for videre tiltak.

Overholdelse av forskrifter

 • Samsvar med lovkrav: Sørge for at anlegget og vedlikeholdet oppfyller relevante lovkrav og forskrifter, som inneklimakrav, sikkerhetsstandarder, og energiregler.

Regelmessig vedlikehold og service er avgjørende for å sikre at ventilasjon- og klimaanlegg fungerer effektivt, bidrar til godt inneklima, og reduserer risikoen for kostbare reparasjoner og energitap.

Dette arbeidet kan utføres av anleggets driftspersonell eller eksterne serviceleverandører med spesialisert kompetanse innen ventilasjon og klimateknikk.

Les mer

Når renset du ventilasjons-kanalene sist?

Åpne kanaler er en forutsetning for god ventilasjon, og god ventilasjon gir godt inneklima.
Tom Christian Solberg
ventilasjonskanalrensing

Har ventilasjonen i boligen din blir dårligere med tiden, er det stor sannsynlighet for at ventilasjonskanalene begynner å tetne til. Kjenner du lukta fra matlaging bedre nå enn før – eller forsvinner duggen på baderomsspeilet saktere? Det kan være tegn på dårlig ventilasjon.

– Ventilasjonsanleggets oppgave er å skifte ut lufta i rommene, og da følger det også med støv og skitt, sier serviceleder Tom Christian Solberg i VI Service AS. Derfor er det viktig å rengjøre ventilasjonskanalene innimellom.

Vedlikehold nødvendig

Det er normalt, ja tegn på et godt ventilasjonsanlegg, at støv og lukt forsvinner fra rommene og delvis blir liggende i ventilasjonskanalene.

Alle som har et mekanisk ventilasjonsanlegg i boligen trenger å få renset kanalene innimellom, og kontrollert at kanalene er åpne. Det vi i praksis si i alle boliger bygd de siste 40–50 årene.

Flate fleksislanger

Har ventilasjonsanlegget ditt myke fleksislanger, kan de ha blitt trykket sammen og hindrer luftgjennomstrømning.

– Mange ventilasjonskanaler går gjerne i boder og på mørkeloft, sier Solberg. Bruker du disse rommene til lagring av esker og den slags, er det fort gjort at myke kanaler presses flate og luftgjennomstrømningen reduseres eller stopper opp.

Komfort og helse

Dårlig ventilasjon gir dårlig inneluft. Mangelfull ventilasjon kan fort går ut over komforten og helsa. Hodepine, redusert konsentrasjon, irritasjoner i luftveien (hoste etc.), tretthet og søvnproblemer er mulige helsesymptomer på grunn av «dårlig luft».

Les mer