Hva omfatter service og vedlikehold?

Vedlikehold er viktig for at anlegget skal fungere best mulig og forlenger levetida.

Vedlikehold og service på ventilasjon- og klimaanlegg omfatter en aktiviteter og tiltak som sikrer at

 • anleggene fungerer best mulig
 • får lang levetid
 • opprettholder et godt inneklima.

Et sentralt punkt i vedlikeholdet av et ventilasjonssystem er rengjøring. Klimaanlegget samler pr. definisjon opp støv og skitt. Effektiv rengjøring krever av og til spesialhjelpemidler og teknisk kompetanse.

Det er også et poeng at ettersyn gjøres regelmessig og i henhold til de anbefalte standarder og intervaller. Ulike anlegg vil har litt forskjell krav til vedlikehold.

Hva omfatter et vedlikeholdsprogram

De viktigste elementene som inngår i vedlikehold og service av ventilasjon- og klimaanlegg er

Regelmessig inspeksjon

 • Visuell kontroll: Sjekke for synlige tegn på slitasje, lekkasjer, og korrosjon på komponenter som ventilasjonskanaler, vifter, og varmevekslere.
 • Driftskontroll: Sørge for at anlegget fungerer som det skal, inkludert riktig luftmengde, temperatur og fuktighetsnivå.

Rengjøring

 • Filterrengjøring/-utskifting: Rengjøre eller bytte ut luftfiltre regelmessig for å sikre god luftkvalitet og effektiv drift. Filtre kan være partikkelfilter, karbonfilter eller andre spesialiserte typer.
 • Rengjøring av kanaler og komponenter: Fjerne støv, smuss og biologisk vekst (som mugg og bakterier) fra ventilasjonskanaler, vifter, varmevekslere, og andre komponenter. Dette kan inkludere mekanisk rengjøring og bruk av spesialiserte kjemikalier.

Kontroll og justering

 • Luftmengdebalansering: Sikre at luftmengden som leveres til ulike rom er riktig innregulert for å oppnå optimal ventilasjon og komfort.
 • Temperatur- og fuktighetsjustering: Justere kontrollsystemene for å opprettholde ønskede temperatur- og fuktighetsnivåer.
 • Kalibrering av sensorer og kontrollutstyr: Sørge for at temperatur-, fuktighets-, og CO2-sensorer samt andre kontrollenheter fungerer korrekt.

Teknisk vedlikehold

 • Sjekk av elektriske komponenter: Kontrollere og vedlikeholde elektriske komponenter, sånn som motorer, sikringer, kontaktorer osv.  for å unngå feil og brannfare.
 • Mekanisk vedlikehold: Smøre bevegelige deler, overhale motorer og vifter for og unngå havari på bevegelige komponenter.
 • Reparasjon og utskifting av deler: Bytte ut defekte eller slitte komponenter som reimer, reimskiver, motorer, sensorer osv.

Funksjonstesting

 • Driftstest: Kjøring av anlegget gjennom sine ulike moduser (f.eks. kjøling sommer, oppvarming vinter) for å sikre at alle moduser fungerer som de skal.
 • Effektivitetstesting: Måle systemets ytelse og energieffektivitet for å identifisere potensielle forbedringer.

Dokumentasjon og rapportering

 • Vedlikeholdslogg: Føre nøyaktige registre over utført vedlikehold, serviceintervaller, og utskiftede deler.
 • Rapportering av funn: Utarbeide rapporter om systemets tilstand, utførte arbeider, og eventuelle anbefalinger for videre tiltak.

Overholdelse av forskrifter

 • Samsvar med lovkrav: Sørge for at anlegget og vedlikeholdet oppfyller relevante lovkrav og forskrifter, som inneklimakrav, sikkerhetsstandarder, og energiregler.

Regelmessig vedlikehold og service er avgjørende for å sikre at ventilasjon- og klimaanlegg fungerer effektivt, bidrar til godt inneklima, og reduserer risikoen for kostbare reparasjoner og energitap.

Dette arbeidet kan utføres av anleggets driftspersonell eller eksterne serviceleverandører med spesialisert kompetanse innen ventilasjon og klimateknikk.